The Results of 2013 SAF Aikido World Championships

Date: 13th – 14th July, 2013   
Venue: Osaka Municipal Central Gymnasium

Embu – Free Style
1st place          Tetsuya Nariyama・Tomofumi Masuda  (Shodokan Honbu)
2nd place         Kentaro Sugano・Yuki Kawamura(Shodokan Honbu)
3rd place          Taeko Yamazaki – Masami Takehara(Shodokan Musashino)

Embu – Koryu Goshin no KataSuwari Waza and Tachi Waza 16 techniques
1st place          Yuka Ueta・Kumiko Mantani(Shodokan Honbu)
2nd place         TaisukeYoshida・Tomohiro Tsudani (Tenri University)
3rd place          Yumiko Date・Michiko Takae(Shodokan Honbu)

Embu – 17 Basic Randori Techniques (dan grades, with tanto)
1st place          Fumika Yamasaki・Ikuko Tanaka(Shodokan Honbu)
2nd place         Taiki Higashi・Shigetoshi Murata(Shodokan Honbu)
3rd place          Naoki Ogashi・Shingo Yuki(Baigokai)

Embu – 17 Basic Randori Techniques (non-dan grades, without tanto)
1st place          Satoshi Takeda・Yusuke Arai(Shodokan Honbu)
2nd place         Yuki Imamura・Masataka Hattori(Kinki University)
3rd place          Akane Okabe・Rie Imai(Shodokan Ikuno)

Randori – Men’s Team
1st place          Shodokan Honbu
2nd place         Seijo University
3rd place          Baigokai

Randori – Women’s Team
1st place          Shodokan Honbu Blue
2nd place         Kinki University
3rd place          Shodokan Red

Mixed Team Event
1st place          Shodokan Musashino A
2nd place         Yobukai
3rd place          Shodokan Honbu Red

Randori – Men’s Individual
1st place          Tetsuya Okamoto(Yobukai)
2nd place         Takumi Matsunaga(Kinki University)
3rd place          Hiroki Ikeda(Tenri University)

Randori – Women’s Individual
1st place          Fumika Yamasaki(Shodokan Honbu)
2nd place         Rina Hori(Shodokan Honbu)
3rd place          Yoshie Morimoto(Shodokan Honbu)

Comments are closed.