Kyu grade syllabus

8th / Hachi Kyu – Red Belt

At least 20 hours of practice

• Unsoku

• Oshiro ukemi (from standing position)

• Yoko ukemi

• Aigamae katate dori

1. Shomen ate

2. Oshi taoshi

3. Kote gaeshi7th / Nana Kyu – Red Belt

At least 20 hours of practice after obtaining Hachi Kyu

• Tegatana dosa

• Zenpo kaiten ukemi (from kneeling position)

• Gyakugamae katate dori

1. Aigamae ate

2. Hiki taoshi

3. Tenkai kote hineri6th / Rokku Kyu – Red Belt

At least 20 hours of practice after obtaining Nana Kyu

• Zenpo kaiten ukemi (from standing position)

• Oshiro ryote dori

1. Gyakugamae ate

• Aigamae katate dori

1. Waki gatame

• Hanza handachi gyakugamae katate dori

1. Tenkai kote gaeshi5th / Go Kyu – Yellow Belt

At least 40 hours of practice after obtaining Rokku Kyu

• Kihon Suwari Waza

1. Oshi taoshi omote

2. Tentai oshi taoshi ura

• Kihon Waza Ju Nana hon no Kata: Atemi Waza

1. Shomen ate

2. Aigamae ate

3. Gyakugamae ate

4. Gedan ate

5. Oshiro ate

• Hontai no Tsukuri

1. Shomen ate

2. Aigamae ate

• Tegatana jodan no Tsukuri: Aigamae katate dori

o Tsukuri

o Tsukuri and Oshi taoshi

• Tegatana jodan no Tsukuri: Gyakugamae katate dori

o Tsukuri

o Tsukuri and Hiki taoshi4th / Yon Kyu – Orange Belt

At least 40 hours of practice after obtaining Go Kyu

• Kihon Suwari Waza

1. Oshi taoshi gyakute dori kote hineri osae

2. Tentai oshi taoshi gyakute dori kote hineri ude hineri osae

• Kihon Waza Ju Nana hon no Kata: Hiji Waza

1. Oshi taoshi

2. Ude Gaeshi

3. Waki gatame (normal)

4. Hiki taoshi

5. Ude hineri

6. Waki gatame (front, additional technique)

• Hontai no Tsukuri

1. Gyakugamae ate

2. Gedan ate

3. Oshiro ate

• Tegatana gedan no Tsukuri: Aigamae katate dori

o Tsukuri

o Tsukuri and Tenkai kote gaeshi

• Tegatana gedan no Tsukuri: Gyakugamae katate dori

o Tsukuri

o Tsukuri and Kote gaeshi3rd / San Kyu – Green Belt

At least 40 hours of practice after obtaining Yon Kyu.

• Kihon Suwari Waza

1. Oshi taoshi junte dori kote hineri osae

2. Tentai oshi taoshi junte dori kote hineri ude hineri osae

• Kihon Waza Ju Nana hon no Kata: Tekubi Waza

1. Kote hineri

2. Kote gaeshi

3. Tenkai kote hineri

4. Tenkai kote gaeshi

• Nage no Kata: Omote

o Jodan (2)

o Chudan (2)

o Gedan (2)

o Oshiro ryote (1)

• Hontai no Tsukuri

1. Shomen ate

2. Aigamae ate

3. Gyakugamae ate

4. Gedan ate

5. Oshiro ate

• Nigiri Gaeshi Jodan no Tsukuri: Aigamae katate dori

o Junte dori

o Junte dori and Oshi taoshi

o Gyakute dori

o Gyakute dori and Oshi taoshi

• Nigiri Gaeshi Jodan no Tsukuri: Gyakugamae katate dori

o Junte dori

o Junte dori and Hiki taoshi

o Gyakute dori

o Gyakute dori and Hiki taoshi2nd / Ni Kyu – Blue Belt

At least 60 hours of practice after obtaining San Kyu.

• Kihon Suwari Waza

1. Oshi taoshi tekubi osae

2. Tentai oshi taoshi tekubi osae

• Kihon Waza Ju Nana hon no Kata: Uki Waza

1. Mae otoshi

2. Sumi otoshi

3. Hiki otoshi

• Nage no Kata: Ura

o Jodan (2)

o Chudan (2)

o Gedan (2)

o Oshiro ryote (1)

• Shoki no Tsukuri

1. Shomen ate

2. Aigamae ate

• Nigiri Gaeshi Gedan no Tsukuri: Aigamae katate dori

o Junte dori

o Junte dori and Shi ho nage

o Gyakute dori

o Gyakute dori and Kote gaeshi

• Nigiri Gaeshi Gedan no Tsukuri: Gyakugamae katate dori

o Junte dori

o Junte dori and Shi ho nage

o Gyakute dori

o Gyakute dori and Kote gaeshi1st / I Kyu – Brown Belt

At least 60 hours of practice after obtaining Ni Kyu.

• Kihon Waza Ju Nana hon no Kata

o Atemi Waza (5)

o Hiji Waza (5)

o Tekubi Waza (4)

o Uki Waza (3)

• Ju Nana hon no Kata Ura Waza: Atemi Waza

1. Shomen ate – Waki gatame

2. Aigamae ate – Oshi taoshi

3. Gyakugamae ate – Gedan ate

4. Gedan ate – Shomen ate

5. Oshiro ate – Tenkai kote hineri

• Ju Nana hon no Kata Ura Waza: Kansetsu Waza

o Oshi taoshi – Oshi taoshi

o Hiki taoshi – Tenkai kote hineri

o Kote gaeshi – Kote gaeshi

o Tenkai kote hineri – Waki gatame

o Tenkai kote gaeshi – Shiho nage

• Shoki no Tsukuri

1. Gyakugamae ate

2. Gedan ate

3. Oshiro ate

• Hiji Mochi no Tsukuri

o Jodan junte dori

o Jodan gyakute dori

o Gedan junte dori

o Gedan gyakute dori

• Tanto Taisabaki

• Tanto Taisabaki with Tegatana